Regulamin biura podróży dla aktywnych Surfski.pl
 • Październik w SOMA BAY

  Zapytaj o ofertę
  30-09-2021
  Windsurfingowy wyjazd szkoleniowy do SOMA BAY - Egipt - PAŹDZIERNIK 2021
 • Soma Bay jesień 2021

  Zapytaj o ofertę
  14-10-2021
  Soma Bay - jesień 2021 - windsurfing
 • Październik w Soma Bay

  Zapytaj o ofertę
  21-10-2021
  WINDSURFING - PAŹDZIERNIK W SOMA BAY
 • Egipt PAŹDZIERNIK 2021

  Zapytaj o ofertę
  07-10-2021
  SZKOŁA WINDSURFINGU W EGIPCIE - SOMA BAY PAŹDZIERNIK 2021
Powrót

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.surfski.pl („Regulamin”)

 

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Surfski.pl znajdującego się pod adresem URL http://www.surfski.pl. („Serwis”) 

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. 

Spis treści:

§1 Informacje podstawowe 

§2 Zasady ogólne zakupu wycieczek 

§3 Ochrona danych osobowych 

§4 Założenie rezerwacji

 Internet 

Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerem 509 103 273 

§5 Cena wycieczki turystycznej 

§6 Formy płatności

Płatność przelewem bankowym 

Płatność kartą kredytową 

Płatność gotówką 

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów 

§8 Zmiana rezerwacji 

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta 

§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora 

§11 Obsługa posprzedażowa 

§12 Postępowanie reklamacyjne 

§13 Postanowienia końcowe

§1 Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Firma SURFSKI Krzysztof Lipiński., z siedzibą w Karczewie, kod pocztowy 05-480, ul. Kochanowskiego 9, NIP 532-19-31-992, działający jako agent turystyczny, zwany dalej „Surfski.pl”

1.2. Serwis umożliwia użytkownikom dokonywanie zakupu imprez turystycznych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196), w szczególności wycieczek turystycznych, w tym z programem szkoleniowym, poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej Surfski.pl. („System Rezerwacji Internetowej”).

1.3. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie w Centrum Rezerwacji Surfski.pl pod numerem wskazanym na stronie Serwisu.

1.4. Prezentowane w Serwisie Surfski.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

1.5.  Organizator -   przez użyte w regulaminie pojęcie rozumie się wskazany w treści opisu danej usługi  turystycznej podmiot świadczący usługę turystyczną i/lub usługę szkolenia z zakresu  windsurfingu albo kitesurfingu, którą klient rezerwuje/ kupuje za pośrednictwem Surfski.pl. Oznacza to, że stroną zawieranej za pośrednictwem Surfski.pl umowy jest w każdym wypadku Organizator, z którego usług klient postanowił skorzystać, a wszelkie roszczenia z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o usługi turystyczne lub szkolenie  klient może kierować wyłącznie wobec Organizatora danej nabytej przez klienta usługi.

1.6. Użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości, że na mocy art. 3 ust. 1 pkt 8 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego Surfski.pl umów o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196),

§2 Zasady ogólne zakupu wycieczek

2.1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność prawną.

2.3. Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.4. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

2.5. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej.

2.6. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

§ 3 Ochrona danych osobowych

3.1. Dane osobowe wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez Surfski.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.)

3.2. Surfski.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Organizatora), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym.

3.3. Wysyłając Surfski.pl Formularz Rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Surfski.pl  swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.

3.4. Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Surfski.pl zawiera zakładka: Polityka Prywatności

3.6. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Organizatorów i prawidłowe wykonywanie czynności związanych  z oferowaniem usług przez Organizatorów za pośrednictwem Surfski.pl. W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania ich usunięcia poprzez złożenie pisemnego wniosku na adres Surfski.pl  oraz Organizatora.

§4 Rezerwacja wycieczek turystycznych i szkoleniowych

4.1. Zarezerwowanie wycieczki turystycznej (szkoleniowej) może odbyć się przez Internet (Serwis).

4.2. Korzystając z wyszukiwarki internetowej określacie Państwo parametry interesującej Was wycieczki turystycznej (szkoleniowej).

4.3. Następnie po wyświetleniu listy porównawczej z wycieczkami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania wybieracie Państwo jedną z wycieczek prezentowanych przez System Rezerwacji Internetowej.

4.4. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki, jej ceną i dostępnością przechodzą Państwo do formularza Rezerwacji Wstępnej („Rezerwacja wstępna”), do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników wycieczki niezbędne do dokonania wstępnej rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej.

4.5. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez Surfski.pl m.in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej wycieczki i jej składników, terminu, dostępności wycieczki, szkolenia, zakresu świadczeń objętych ceną i warunków uczestnictwa danego Organizatora.

4.6. W przypadku, kiedy weryfikacja jest pozytywna Surfski.pl zatwierdza wpłatę dokonaną przez Państwa, a następnie dokonuje rezerwacji w systemie Organizatora. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem a komplet dokumentów: umowa, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji otrzymujecie Państwo na wskazany w Formularzu adres e-mailowy.

4.7. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanej wycieczki, a w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną pomiędzy rezerwacją założoną przez Państwa, a danymi źródłowymi w systemie rezerwacyjnym Organizatora, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub w formie e-mail przez Centrum Rezerwacji Surfski.pl. Jeśli zaakceptują Państwo zmodyfikowane warunki wycieczki, a w szczególności jej cenę, to Surfski.pl zatwierdzi dokonaną wpłatę na poczet ceny nowej wycieczki turystycznej i po uzyskaniu wymaganej dopłaty lub po zwróceniu Państwu ewentualnej nadpłaty, prześle Państwu na wskazany adres e-mail komplet dokumentów: umowę, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji, co oznacza zawarcie umowy między Państwem a Organizatorem. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dokonanie zmiany w rezerwacji to wówczas rezerwacja ta będzie anulowana przez Surfski.pl bez ponoszenia kosztów przez Państwa, a kwota wpłacona na poczet wycieczki turystycznej zostanie Państwu w całości zwrócona.

4.8. Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki i pozytywnej weryfikacji dostępności doradca Surfski.pl kontaktuje się bezpośrednio z Państwem (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie). Po potwierdzeniu przez Państwa chęci zakupu wycieczki przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie (czy są zgodne z Państwa zamówieniem) dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres biuro@surfski.pl

4.9. Przesłanie potwierdzenia przelewu do Surfski.pl mailem na adres biuro@surfski.pl jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.

4.10. Na podstawie Państwa wpłaty Surfski.pl potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji i/lub szkolenia oraz dokumenty podróży . Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem.

Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie mailem na adres: biuro@surfski.pl umowy po zeskanowaniu.

§5 Cena wycieczki turystycznej

5.1. Cena zakupionej wycieczki obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej lub szkoleniowej.

5.2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży wycieczkę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Surfski.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

5.3. Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.

5.4. Cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez Organizatora w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Surfski.pl ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.

§6 Formy płatności

6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją wycieczki turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za wycieczkę: 

- płatność częściowa polegająca na wpłacie zaliczki 

- płatność całkowita

6.2. Wpłata zaliczki jest możliwa na ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej, ale zasady te są każdorazowo regulowane przez każdego organizatora. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo przy dokonywaniu rezerwacji oraz zawsze podczas kontaktu ze Surfski.pl.lub Organizatorem.

6.3. Przy wpłacie zaliczki, Surfski.pl lub Organizator udzieli Państwu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

6.4. W Surfski.pl mają Państwo możliwość dokonania płatności przelewem bankowym (poprzez internet lub bezpośrednio w oddziale banku).

6.5. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na poniższe konto wskazując numer rezerwacji oraz imię i nazwisko  osoby rezerwującej:

SURFSKI Krzysztof Lipiński

05-480 Karczew

ul. Kochanowskiego 9

Numer konta: 52 1140 2004 0000 3202 7517 0675

MBank

 Wpłata na konto wskazane w rezerwacji przyspiesza identyfikację Państwa wpłat.

6.6. Potwierdzenie przelewu za rezerwację należy przesłać drogą elektroniczną na adres: email biuro@surfski.pl

6.7. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym w Umowie.

6.8 Na dzień dzisiejszy, Klienci nie mają  możliwości dokonania płatności kartą kredytową oraz gotówką  

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

7.1. Dokumenty podróżne związane z zakupioną wycieczką turystyczną (tj. bilety lotnicze, vouchery hotelowe, polisa ubezpieczeniowa) - w zależności od Organizatora - mogą zostać dostarczone Państwu:

a.) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu, 

b.) mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora wycieczki.

7.2. O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez Doradcę Surfski.pl lub Organizatora.zakupionej wycieczki.

7.3. W szczególnych przypadkach dokumenty mogą być wysyłane pod wskazany przez Państwa adres pocztowy. Dokumenty podróżne nie mogą zostać dostarczone na adres skrytki pocztowej.

§8 Zmiana rezerwacji

8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora w Warunkach Uczestnictwa..

8.2. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora.

8.3. Dokonanie zmian w rezerwacji wycieczki turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail biuro@surfski.pl lub adres mailowy Organizatora wycieczki albo telefonicznie pod numerami +48 509 103 273 (Surfski.pl) lub numer telefoniczny Organizatora wycieczki.

8.4. Surfski.pl lub Organizator wycieczki dokona wszelkich zmian według Państwa życzeń i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta

9.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa Organizatora imprezy.

9.2. Anulowanie rezerwacji wycieczki turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres email biuro@surfski.pl lub adres email Organizatora albo telefonicznie pod numerami +48 509 103 273 (Surfski.pl) lub numer Organizatora zakupionej wycieczki.

9.3. Surfski.pl lub  doradca Organizatora anulują rezerwację wykupionej przez Państwa wycieczki turystycznej, wyjaśni, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone Państwu pieniądze wpłacone podczas rezerwacji wycieczki, i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.

§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

10.1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa każdego Organizatora.

10.2. Surfski.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora.

10.3. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora, przesyłane będą przez Surfski.pl lub Organizatora wycieczki pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§11 Obsługa posprzedażowa

11.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Surfski.pl i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

11.2. Do 24 godzin przed wylotem Klient zobowiązany jest skontaktować się z firmą Surfski.pl lub Organizatorem wycieczki, w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.

11.3. Surfski.pl lub Organizator, poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej.

§12 Postępowanie reklamacyjne

12.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora .

12.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa.

12.3. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Surfski.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Surfski.pl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.

12.4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Surfski.pl należy składać na adres Surfski Krzysztof Lipiński, 05-480 Karczew, ul. Kochanowskiego 9 w formie pisemnej lub wysyłać je na adres internetowy biuro@surfski.pl. Surfski.pl rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma.

§13 Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.2. Wszelkie spory związane z czynnościami świadczonymi przez Surfski.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe dla miejsca prowadzenia działalności przez Surfski,pl.

13.3  Surfski.pl  jako agent turystyczny nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie umów przez podmioty, na rzecz których działa, tj. Organizatorów świadczących usługi turystyczne i/lub szkoleniowe.

13.4 Wszelkie roszczenia związane z nabytymi usługami turystycznymi lub szkoleniowymi należy kierować bezpośrednio wobec Organizatora świadczącego daną usługę. Zasady odpowiedzialności określa zawarta z nim umowa.  

13.5. Korzystając z usług świadczonych przez Surfski.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

Polecamy

Centrum rezerwacji

 • 509 103 273
  (opłata wg stawki operatora)

wyszukiwarka

producenci

wyświetl produkty
wybranego producenta

Wybierz producenta<

Schowek ofert Schowek produktów
Copyright 2014 - 2019

© Surfski Kursy Windsurfingowe Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie